Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων


Τῇ Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων
Δημ. Σύλλα (†1938)

Ἦχος πλ. β´

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ο Δημήτριος Σύλλας υπήρξε πρωτοψάλτης του μητροπολιτικού Ναού των Τρικάλων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου