Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Δεῦτε ἐργασώμεθα


Τῇ Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων
Δημ. Σύλλα (†1938)

Ἦχος α´

Δεῦτε ἐργασώμεθα, ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι, καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι, οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις, τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες· τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου, δηνάριον παρέχει, δι’ οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

Ο Δημήτριος Σύλλας υπήρξε πρωτοψάλτης του μητροπολιτικού Ναού των Τρικάλων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου