Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Χριστός εν πόλει


Καταβασίες τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Χριστουγέννων, α΄, ε' καὶ θ΄ ὠδή, ἦχος α΄.
Μέλος Πέτρου Μπερεκέτη (α΄ μισὸ τοῦ ιη΄ αἰ.).
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.

Χριστός έν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται, την ημών ώς εύσπλαχνος καινουργών φύσιν. Προθύμως δεύτε γηγενείς τη καρδία άσμα μελωδόν άσωμεν τω Δεσπότη εις αιώνας ενδόξως γαρ δεδόξασται.

Ω Παντεπόπτα, των ανάρχων το κλέος. Τίς ουν τον Φιλάνθρωπον γηγενών ου θαυμάσει; Ενί γαρ ώφθη μη λιπών τη πατρώα σήμερον πάσαν εγκαινίζων την φύσιν και ειρήνην ως μόνος ειρηνάρχης βραβεύων.

Χαίροις Πάναγνε Θεόν τεκών Μαρία, χαίροις Άχραντε των πεπτοκότων βάσις. Εν Σοι γαρ ώφθη σήμερον ο Δεσπότης, ω θαύμα καινουργόν τους θαρρέντας και προς φως επανάγον το ανέσπερο Κόρη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου