Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Απολυτίκιον Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής


Τη 7η Ιουλίου

Απολυτίκιον:
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε

Ὡς βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστοῦ, κατήρδευσας πάνσοφε τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα. Ἔσωσας τοὺς ἐν σκότει τῆς εἰδωλομανίας, αἴγλη τῶν σῶν θαυμάτων, Κυριακὴ ἀθληφόρε. Διὸ ἐν παῤῥησίᾳ Χριστῷ πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου