Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας


Τῇ Α´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων
Δημ. Σύλλα (†1938)

Ἦχος πλ. β´

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο. Ἠλίας νηστεύσας, Οὐρανοὺς ἀπέκλεισε· τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι᾿ αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ο Δημήτριος Σύλλας υπήρξε πρωτοψάλτης του μητροπολιτικού Ναού των Τρικάλων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου