Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Αναστάσεως Ημέρα


Ἦχος πλ. α’

Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (Χοράρχης: ο αείμνηστος Λυκούργος Αγγελόπουλος)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου