Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

«διάλυσον το χρέος...»

"Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη μνείαν ποιούμεθα της αλειψάσης τον Κύριον πόρνης γυναικός", ήτις (κατά το πρώτον ιδιόμελον των Αίνων) ικετεύει τον Κύριον "διάλυσον το χρέος ως καγώ τους πλοκάμους..."

Η δύστηνος Ελλάς, πλήρης αμετανοήτων "πορνών", ασφυκτιώσα εν μέσω των αδιαλύτων πλοκάμων των, εις ποίον ν' απευθύνει ικεσίας περί διαλύσεως του χρέους;...