Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Ὁ δι­ά­βο­λος, ἅ­μα θε­λή­σει νά κά­νει τό πι­ό πο­νη­ρό παι­γνί­δι του, μι­λᾶ, ὁ ἀ­λι­τή­ρι­ος γι­ά ἀ­γά­πη

Με­γά­λο, πο­λύ με­γά­λο καί σπου­δαῖ­ο εἶ­ναι ἕ­να ζή­τη­μα πού δέν τοῦ δώ­σα­νε σχε­δόν κα­θό­λου προ­σο­χή οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ῞Ελ­λη­νες. Κι αὐ­τό εἶ­ναι τό ὅ­τι ἀ­πό και­ρό ἀρ­χί­σα­νε κά­ποι­οι δι­κοί μας κλη­ρι­κοί νά θέ­λουν καί νά ἐ­πι­δι­ώ­κουν νά δέ­σουν στε­νές σχέ­σεις μέ τούς πα­πι­κούς, πού ἐ­πί τό­σους αἰ­ῶ­νες μᾶς ρη­μά­ξα­νε. Γι­α­τί, στ᾿ ἀ­λη­θι­νά, δέν ὑ­πάρ­χει πι­ό με­γά­λος ἀ­ντί­μα­χος τῆς φυ­λῆς μας, κι ἐ­πί­μο­νος ἀ­ντί­μα­χος, πού, σώ­νει καί κα­λά, θέ­λει νά σβή­σει τῆν ᾿Ορ­θο­δο­ξί­α. Οἱ δε­σπο­τά­δες πού εἶ­πα πώς τούς ἔ­πι­α­σε, ἄ­ξα­φνα κι ἀ­να­πά­ντε­χα, ὁ ἔ­ρω­τας μέ τούς Λα­τί­νους, λέ­νε πώς τό κά­νου­νε ἀ­πό «ἀ­γά­πη». Μά αὐ­τό εἶ­ναι χον­δρο­ει­δε­στά­τη δι­και­ο­λο­γί­α καί κα­λά θά κά­νου­νε νά πα­ρα­τή­σου­νε αὐ­τά τά ρο­σό­λι­α τῆς «ἀ­γά­πης», πού τήν κά­να­νε ρε­ζί­λι. ῾Ο δι­ά­βο­λος, ἅ­μα θε­λή­σει νά κά­νει τό πι­ό πο­νη­ρό παι­γνί­δι του, μι­λᾶ, ὁ ἀ­λι­τή­ρι­ος γι­ά ἀ­γά­πη. ῞Ο,τι εἶ­πε ὁ Χρι­στός, τό λέ­γει κι αὐ­τός κάλ­πι­κα, γι­ά νά ξε­γε­λά­σει. Τώ­ρα, στά κα­λά κα­θού­με­να, τούς ρα­σο­φό­ρους μας στήν Πό­λη, τούς ἔ­πι­α­σε πα­ρο­ξυ­σμός τῆς ἀ­γά­πης γι­ά τούς ᾿Ι­τα­λι­ά­νους, πού στέ­κου­νται, ὅ­πως πά­ντα, κρύ­οι καί πε­ρή­φα­νοι καί δέν γυ­ρί­ζου­νε νά τούς δοῦ­νε αὐ­τούς τούς «ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φούς», πού ὅ­σα τούς κά­να­νε ἀ­πό τόν και­ρό τῶν Σταυ­ρο­φό­ρων ἴ­σα­με τώ­ρα, δέν τούς τἄ­κα­νε μή­τε Τοῦρ­κος, μή­τε Τά­τα­ρος, μή­τε Μω­μα­χε­τᾶ­νος. ῎Ι­σως κι οἱ δι­κοί μας νά κά­νουν ἀ­πό πα­ρε­ξη­γη­μέ­νη κα­λω­σύ­νη.

Οδηγός εκλογέα 2015

Επειδή δεν έχομεν χρήματα, το ρίξαμε στη ρομαντζάδα. Ομως, δέον έστι να καταλάβομεν ότι οι «ρομαντικοί» κονομάνε τα περισσότερα!

Τώρα εις τας εκλογάς ακόμα και τα μεθυσμένα ρακούν που πάσχουν από Αλτσχάιμερ αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάς διαθέτει περισσότερους ιδεολόγους απ' όσους θα μπορούσε να συντηρήσει. Τόσο πολλοί άνθρωποι, με τόσο καλές προθέσεις, που έχουν φέρει τόσο πανάθλια αποτελέσματα δεν υπάρχουν ούτε σε αφηγήματα επιστημονικής φαντασίας. Αρα κάτι πάει λάθος. Κάποιος κογιονάρει το πόπολο και κερδοσκοπεί σε βάρος του.

Επιστολή 10 (Αρεοπαγιτικά συγγράμματα).

Χαιρετίζω εσέ την ιερή ψυχή, αγαπημένε· κι αυτή η πράξις μου είναι οικειότερη προς σε παρά προς όλους τους άλλους. Χαίρε, αληθινά αγαπημένε, στον όντως εραστόν και εφετόν και αγαπητόν πολυαγαπημένε.

Τι θαυμαστό είναι που ο Χριστός βγαίνει αληθινός, αφού οι άδικοι εκδιώκουν τους μαθητάς από τις πόλεις, επιβάλλοντας οι ίδιοι στους εαυτούς των την άξια τιμωρία, αποχωριζόμενοι και απομακρυνόμενοι από τους αγίους οι εγκληματίες; Πράγματι τα ορατά είναι φανερές εικόνες των αοράτων. Διότι στους αιώνες του μέλλοντος δεν θα είναι αίτιος ο Θεός του δικαίου αποχωρισμού των πονηρών από αυτόν, αλλ’ εκείνοι που διαχωρίζουν εντελώς εαυτούς από τον Θεό· όπως αντιστρόφως βλέπομε άλλους να συνδέονται ήδη από εδώ κάτω με τον Θεό, επειδή σαν ερασταί της αλήθειας παραιτούνται της συμπαθείας προς τα υλικά πράγματα, απαλλαγμένοι από όλα τα κακά και γεμάτοι έρωτα προς όλα τα θεία, αγαπούν την ειρήνη και την αγιότητα, κι αρχίζουν από την παρούσα ζωή την μέλλουσα, ζώντας αγγελοπρεπώς ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα σε μια κατάσταση απάθειας, χριστονυμίας, αγαθότητος και των άλλων αγαθών.