Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Τιμωρία σκληροτέρα της αστοργίας και του μονήρους βίου...


«…Πάσαν σημαντικήν κάκωσιν δύναται η φύσις να υπομείνει : την πείναν, το ψύχος, την οδύνην και την ένδειαν. Αλλ’ η ένδεια της καρδίας, ω, αυτή μαραίνει το σώμα και την ψυχήν. Επί της γης δεν δύναται να υπάρξει τιμωρία σκληροτέρα της αστοργίας και του μονήρους βίου…»

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης