Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Πίστη είναι συγκατάθεση της ψυχής

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

«Πίστις δε εστιν η εθελούσιος ψυχής συγκατάθεσις» (Μέγας Αντώνιος).

Υπάρχει μια παραβολή στο Ευαγγέλιο, για την πίστη και την απιστία, που την είπε ο Ιησούς στους Μαθητές του. Η παραβολή της άκαρπης συκής: «Συκήν είχε τις εν τω αμπελώνι αυτού, πεφυτευμένην. Και ήλθεν ζητών καρπόν εν αυτή και ουχ εύρεν. Είπε δε προς τον αμπελουργόν. Ιδού τρία έτη έρχομαι, ζητών καρπόν και ουχ ευρίσκω. Έκκοψον αυτήν. Ίνα τι και την γην καταργή; Ο δε αποκριθείς λέγει αυτώ. Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Καν μεν ποιήση καρπόν. Ει δε μήγε, εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν.» (Λουκ.ιγ΄,1-9)