Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν, ζυγὸς δικαιοσύνης εὑρέθη ὁ σταυρός σου

Βλέπων ὁ λῃστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς επὶ σταυροῦ κρεμάμενον, ἔλεγεν· Εἰ μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκωθεὶς, ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθεὶς, οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ακτῖνας ἐναπέκρυψεν, οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαίνετο. Ἀλλ’ ὁ πάντων ἀνεχόμενος, μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Παραδέχονται ότι ψεύδονται, και το θεωρούν ...καλό

breitbart.com
"Υπάρχει η τάση σε μερικά Μ.Μ.Ε και μερικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς να τονίζουν, ακόμα και να υπερβάλλουν τις ζημιές από την κλιματική αλλαγή. Το άρθρο αυτό δικαιολογεί αυτή την τάση χρησιμοποιώντας μία διαφορετική "Διεθνή Περιβαλλοντική Συμφωνία" με ασυμμετρική πληροφόρηση. Θεωρούμε ότι η χειραγώγηση της πληροφόρησης έχει καθοριστική αξία, αφού εκ των υστέρων θα έχει ωθήσει περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτή την "Διεθνή Περιβαλλοντική Συμφωνία", που τελικά θα ενισχύσει την παγκόσμια ευημερία. Αλλά από την εκ των προτέρων θεώρηση, ο αντίκτυπος αυτής της χειραγώγησης της πληροφόρησης στην συμμετοχή στην "Διεθνή Περιβαλλοντική Συμφωνία" και στην επίτευξη της ευημερίας είναι αμφίβολη".

Αθεϊα και κοινωνικό κράτος

Λαρισινά Δοκίμια
Μ.Ε.Λαγκουβάρδου


Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν kαι τας νόσους ημών εβάστασεν.
Ησαίας 54, 3)

Από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα διεξάγεται ένας αδυσώπητος αγώνας, ανάμεσα στην ανιδιοτελή αγάπη του Θεού και στην ιδιοτέλεια του μαμωνά, του θεού του χρήματος, ανάμεσα, όπως θα λέγαμε σήμερα στη δωρεάν Παιδεία και Υγεία, και στη μετατροπή τους σε εμπόρευμα.

Γιατί βγήκαν οι προύχοντες στα σύνορα της αρχαίας Δεκαπόλεως και απαγόρευσαν την είσοδό του Ιησού, στην περιοχή τους. Μήπως βγήκε ο λαός με τους αρρώστους του, γιατί δεν ήθελαν να θεραπεύσει τα παιδιά του; Και τότε γιατί τον ακολουθούσε πλήθος κόσμου όπου πήγαινε, ώστε αναγκαζόταν να ανεβαίνει σε πλοία για να διδάξει τον κόσμο; Σε κάποιο σπίτι ξήλωσαν τη στέγη για να φτάσει ο ασθενής μπροστά στον Κύριο! Οι θεραπείες του Ιησού στον κόσμο είναι η αιτία της εχθρότητας εναντίον Του.