Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η μακροθυμία του Θεού

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ο Θεός καταπολεμεί το κακόν, όχι δια της βίας και της αφαιρέσεως της ελευθερίας των όντων, αλλ' ως μακρόθυμος δια της αγάπης και δικαιοσύνης χωρίς να πάθη η θεία ουσία, αλλά και χωρίς να μειούται η του κακού ελευθερία και πραγματικότης. Την στιγμήν καθ ήν η του κακού ελευθερία θα ήρετο, τότε αυτομάτως θα καθίστατο αίτιος του κακού ο Θεός" (Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης, Το προπατορικόν αμάρτημα, Εκδόσεις Δόμος, σελ. 66).

Ο Θεός είναι ο πατέρας των ανθρώπων. Το ίδιο μακροθυμεί κάθε πατέρας. Ο λαός λέει "όποιο δάχτυλο κι αν κόψεις πονάει το ίδιο".