Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Ὅπου εἶναι παρών ὀ Χριστός, ἐκεῖ χαρίζεται ἡ σωτηρία

Ὅπου εἶναι παρών ὀ Χριστός, ἐκεῖ χαρίζεται ἡ σωτηρία. Διότι ἀκόμη κι ἄν ἰδεῖ Ἐκεῖνος κάποιο τελώνη νά κάθεται στό τελωνεῖο του, μπορεῖ νά τόν κάμει Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή, ὅπως συνέβη μέ τόν Ἄγιο Ματθαῖο. Ἄν ἐπίσης ταφεῖ μαζί μέ τούς νεκρούς, χαρίζει καί σ' αὐτούς τήν ἀνάσταση. Καί στούς μέν τυφλούς δίνει τό φῶς, στούς δέ κωφούς τήν ἀκοή τους...
Παντοῦ καί σ' ὅλους γίνεται τά πάντα ὁ Σωτήρ.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων