Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

H ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Ποιος είναι ο ορθόδοξος χριστιανός;

Η ιδιότητα του χριστιανού, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι η ιδιότητα του αγωνιστή στον καλόν αγώνα. "Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα. λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού." (2Τί. 7-8).

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεωρεί τον άνθρωπο της πτώσεως ευρισκόμενον στο σκοτάδι και προσεύχεται ο Θεός να διαλύσει το σκοτάδι μέσα του.

Ο Άγιος Νείλος, θεωρεί τον άνθρωπο της πτώσεως ως τραυματισμένον που χρειάζεται βοήθεια.