Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»

Ακολουθεί απόσπασμα από την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που κήρυξε τον πόλεμο εναντίον των Τούρκων στις 24/2/1821

Αυτό το σάλπισμα ελευθερίας, που είχε τον τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος», αξίζει να υπενθυμίζεται από καιρού εις καιρόν για να μην... ξεχνιόμαστε και για να μη λησμονούν κι οι άλλοι τι μπορούμε να κάνουμε: «Αν, λοιπόν, από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών. Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!

“Ὁ μή λέγων τοῖς αἰρετικοῖς ἀνάθεμα…”. Με αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας


του Γεωργίου Μηλιώτη, εκπαιδευτικού