Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Παπανδρέου απαλλάσσει των καθηκόντων του, τον κ. Παπαδήμο!!!

(κλικ για μεγέθυνση)

Με καθυστέρηση μιας εβδομάδος βλέπει, "ετεροχρονισμένα", το φως της δημοσιότητος η πρωθυπουργική απόφασις δια της οποίας χορηγείται παπανδρεϊκόν απολυτήριον και, τοιουτοτρόπως, απαλλάσσεται του διαστροφικού άγους της αυτοπαροχής συμβουλών ο παπαδήμιος διάδοχος του ιού της Μαργαρίτας.
"Αλλαγή βάρδιας" αποκαλείται η σημειωθείσα μεταβολή, εκεί όπου συντελείται η φρικώδης εκμετάλλευσις ανθρώπου από άνθρωπον. Αλλαξο-κάπως αλλιώς λέγεται, εκεί όπου τα "πάντα" κερδίζονται με το "σπαθί" της ενδιαφερομένης ντάμας...

οπωπητήρ

Ακολουθεί το περιεχόμενο της σχετικής αποφάσεως

Αριθμ. Υ404
Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου του Πρωθυπουργού.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 51).
2. Την Υ 280/19.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΥΟΔΔ 342).
3. Την επιστολή παραίτησης του Λουκά Παπαδήμου,
αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Λουκάς Παπαδήμος του Δημητρίου, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, από τη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού επί θεμάτων μακροοικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και θεμάτων που αφορούν το τραπεζικό σύστημα και τις χρηματοπιστωτικές
αγορές, και από 10.11.2011 τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

http://filotimia.blogspot.com/2011/11/blog-post_1401.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου