Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Eπιστολή 180 χριστιανικών σωματείων για άνοιγμα των Εκκλησιών

 

 Ἀθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

Πρός τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Ἰ ε ρ ώ ν υ μ ο
καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε, 

Σεβασμιώτατοι,

Πρωτίστως θέλουμε νά ἐκφράσουμε τή χαρά μας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σας, Μακαριώτατε, καί ταπεινά προσευχόμαστε, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, νά σᾶς χαρίζει ἀδιάπτωτη ὑγεία καί νά σᾶς ἐνισχύει στό μεγάλο καί δύσκολο ἔργο σας! Παράλληλα συμμετέχουμε στόν πόνο πολλῶν ἀδελφῶν μας πού δοκιμάζονται καθημερινά ἀπό τήν πανδημία, καί μάλιστα πολλῶν Ποιμένων μας, καί προσευχόμαστε θερμά γιά τήν ὑγεία ὅλων.

Κυρίως ὅμως τήν ὥρα αὐτή σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι μέ πολλή ἀνακούφιση πληροφορη- θήκαμε ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος διεβίβασε μέ ἐπιστολή της πρός τόν Πρωθυπουργό τό αἴτημα χιλιάδων πιστῶν χριστιανῶν νά ἀνοίξουν οἱ ἱεροί Ναοί, καί μάλιστα ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου.

Εἶναι παρήγορο γιά μᾶς νά νιώθουμε ὅτι οἱ Ποιμένες μας συμμετέχουν στή θλίψη μας καί ἀφουγκράζονται τούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς μας. Διότι πράγματι τίς ἡμέρες αὐτές ἡ στέρηση τῆς θείας λατρείας προκαλεῖ ἀφόρητο πόνο στήν ψυχή μας. Στερημένοι ἀπό τό Μυστήριο τῆς Ζωῆς, ἀποκλεισμένοι ἀπό τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας, ἀπομακρυσμέ- νοι ἀπό κάθε ἱερή Ἀκολουθία, περνοῦμε ἔξω ἀπό τίς ἐκκλησίες καί κλαῖμε μυστικά γιά τήν ἐρήμωση τῶν ναῶν καί τό κλείσιμο τοῦ οὐρανοῦ. Θρηνοῦμε τόν ἀποκλεισμό μας ἀπό κάθε λατρευτική ἐκδήλωση.

Πῶς νά κατανοήσουμε τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, χωρίς τήν παρουσία ἐκκλησιάσματος; Πῶς νά δεχθοῦμε τήν ἀπαγόρευση αὐτή, ὅταν βλέ- πουμε νά ἐπιτρέπεται ἡ μετάβαση στίς ἀγορές τροφίμων, ἀλλά ὄχι στούς Ναούς γιά τήν τροφή τῆς ψυχῆς; Ὅταν βλέπουμε νά ἐπιτρέπεται ἡ μετακίνηση γιά ἀτομική σωματική ἄθληση ἤ γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοικίδιων ζώων, ἀλλά ὄχι γιά τίς ψυχές μας;

Πῶς νά κατανοήσουμε ὅτι ἡ Πολιτεία, ἐνῶ λαμβάνει κάθε ὑγειονομικό μέτρο γιά τόν περιορισμό τῆς πανδημίας, δέν καταφεύγει σέ κανένα πνευματικό μέσο, ἀσυγκρίτως δρα- στικότερο καί θαυμαστό; Ἀλήθεια, θά ξεπεράσουμε τήν πανδημία μόνο μέ τά ὑγειονομικά μέτρα; Καί ὄχι μέ τά πνευματικά, μέ τήν καταφυγή μας στόν Θεό; Πῶς θά μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ μικροί καί ἀδύναμοι ἄνθρωποι νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτόν τόν ἀόρατο καί ἐπι- κίνδυνο ἐχθρό χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ; Μέσα στούς αἰῶνες ἡ πατρίδα μας πέρασε πολλές ἐπιδημίες καί ἄλλες φοβερές δοκιμασίες, πού τίς ξεπέρασε καταφεύγοντας πά- ντοτε στόν Θεό, μέ λιτανεῖες καί παρακλήσεις, μέ λειτουργίες καί νηστεῖες, παίρνοντας τόν δρόμο τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς στόν Κύριο. Ὅλα αὐτά τά ἀγνοήσαμε. Πῶς μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ κάτι καλύτερο, χωρίς τόν Θεό;

Ἀσφαλῶς δέν περιφρονοῦμε τά ὑγειονομικά μέτρα. Σεβόμαστε καί ἐκτιμοῦμε βαθύ- τατα τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῶν ἰατρῶν καί νοσηλευτῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση

τῆς πανδημίας καί τή νοσηλεία τῶν ἀσθενῶν. Ἔχει ὅμως καί ἡ ψυχή μας τίς δικές της ἀνάγκες.

Ἐκεῖνο πού ζητᾶμε εἶναι νά μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά καταφεύγουμε στούς Ναούς μας! Νά μποροῦμε ν’ ἀνάψουμε ἕνα κερί. Νά ἐξομολογηθοῦμε. Νά λειτουργηθοῦμε. Νά κοινωνήσουμε! Νά πάρουμε μέσα μας τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας. Καί νά παρακαλέσουμε τόν Παντοδύναμο Κύριο, τήν Παναγία Μητέρα μας καί τούς προστάτες Ἁγίους μας νά σταματήσουν αὐτό τό κακό. Μόνο Αὐτοί μποροῦν νά ἐνεργήσουν ἄμεσα καί ἀποτελε- σματικά!

Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν νά ἐπιμείνετε πρός τήν πολιτική ἐξουσία νά μή μᾶς κλείνει τό δρόμο πρός τόν οὐρανό. Νά ἀνοίξει τούς ἱερούς Ναούς ὄχι μόνο γιά τά Χριστούγεννα, ἀλλά γιά πάντα· καί νά ἐπιτρέψει τή συμμετοχή τῶν πιστῶν στή θεία λατρεία. Οἱ πιστοί σέβονται καί τηροῦν τούς νόμους τῆς Πολιτείας. Ἄς σεβασθεῖ καί ἡ Πολιτεία τούς ἱερούς Ναούς, οἱ ὁποῖοι δέν ἀποτελοῦν ἑστίες διαδόσεως τοῦ ἰοῦ, ἀλλά ἁγιασμένους τόπους πού μεταδίδουν χάρη καί ζωή.

Μακαριώτατε, 

Σεβασμιώτατοι,
Τίς τελευταῖες ἡμέρες εἴδαμε στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ὅτι γίνονται ἀνεκτές ἀπό τήν Πολιτεία διάφορες δημόσιες συναθροίσεις καί διαδηλώσεις. Καί ἀναρωτηθήκαμε: Μόνο οἱ πιστοί δέν ἔχουν δικαίωμα νά βγοῦν στούς δρόμους καί νά λιτανεύσουν τίς θαυ- ματουργές εἰκόνες καί τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων μας, λαμβάνοντας βέβαια ὅλα τά προ- βλεπόμενα ὑγειονομικά μέτρα; 

Ἐσεῖς μπορεῖτε νά βοηθήσετε τούς ἄρχοντες νά καταλάβουν ὅτι ὁ λαός μας δέν μπο- ρεῖ νά ζήσει χωρίς τήν πίστη στό Θεό καί τή λατρεία Του, δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει χωρίς τήν Ἐκκλησία, ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει, καί ἐμεῖς οἱ πιστοί, ὡς πολίτες, ἔχουμε δικαιώματα!

Ἐπιτρέψτε μας νά ἑνώσουμε τή φωνή μας μαζί σας: Θέλουμε ἀνοικτούς τούς Ναούς μας σέ ὅλη τήν περίοδο τῆς πανδημίας, καί ἀσφαλῶς νά κάνουμε Χριστούγεννα στίς ἐκκλησιές μας! Καί ὅλοι μαζί, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί λαός τοῦ Θεοῦ, μέ πίστη καί μετάνοια νά πέσουμε στά γόνατα, νά ὑψώσουμε τά χέρια μας καί νά ζητήσουμε τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ. Νά ἀνοίξει ὁ οὐρανός καί νά σώσει τή γῆ. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ!

Μέ βαθύτατο σεβασμό
Τά κάτωθι Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα και φορεῖς:

Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ» Ἑλληνορθόδοξος Σύνδεσμος «Οἱ Παναγιόφιλοι»
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ. – μέ 55 παραρτήματα) Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος Λαμίας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ» Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
Κίνηση Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως Μακεδονικό Παρατηρητήριο
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανός Ὁσιονεομάρτυς» Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος Ἰωαννίνων «Ἀπόστολος Παῦλος» Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ» Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ» Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης Ἀδελφότης «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» Παγκόσμια Ἀκαδημία τῆς Ρωμιοσύνης: Ἱερός Σύνδεσμος (Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α. – μέ 57 τμήματα ἀνά τήν Ἑλλάδα) Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν πνευματική Ἐλευθερία Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ» Σύλλογος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» Σύλλογος Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (μέ 21 παραρτήματα) Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί Περιχώρων
Σύλλογος Πολύτεκνων Νόμου Θεσσαλονικης «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» Σύλλογος Πολυτέκνων Ροδόπης
Σύλλογος Πολυτέκνων Φθιώτιδος
Σύλλογος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Ἀγρινίου Σύλλογος Φίλων Ἁγίου Ὄρους Λαμίας
Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κομοτηνῆς
Σύλλογος Φίλων Ι.Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου «Ἅγ.Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.) Φιλανθρωπικό Σωματεῖο (Λάρισας) «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»
Φιλανθρωπικό Σωματεῖο Μέριμνα Πτωχῶν Χριστιανική Ἕνωση Ἀγρινίου (Χ.Ε.Α.) Χριστιανική Ἕνωση Γονέων Θεσσαλονίκης Χριστιανική Ἕνωση Ὀρεστιάδας
Χριστιανική Ἑστία Καβάλας «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Χριστιανική Ἑστία Λάρισας «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν
Χριστιανικός Σύλλογος «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» (Κομοτηνῆς)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου